Preferensyang Wika sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Mother-Tongue sa Distrito ng San Miguel: Batayan sa Pagbuo ng Kagamitang Panturo

  • MERLYN ETOC AREVALO North Eastern Mindanao State University
Keywords: Mga susing salita: Preferensya, Wika, Mother-Tongue, Kagamitang Pampagtuturo,     Kwalitatibo at Kwantitatibo, San Miguelnon

Abstract

Ang palarawang kwalitatibo at kwantitatibo pag-aaral na ito ay nakatuon sa pagtukoy ng preferensyang wika para sa pagtuturo at pagkatuto ng Mother Tongue sa Distrito ng San Miguel sa Surigao del Sur. Binigyang tuon nito ang pagtukoy ng preferensiyang wika  para sa pagtuturo at pagkatuto ng Mother Tongue ayon sa mga respondenteng: mag-aaral, guro, at, magulang; suliraning kinakaharap ng mga respondenteng guro at magulang sa pagtuturo at pagkatuto ng Mother Tongue; at, ang angkop na kagamitang panturo na mabubuo mula sa kinalabasan ng pag-aaral. Ginamit ang complete enumeration sample sa pagpili ng mga respondenteng guro na nagtuturo ng Mother Tongue sa una hanggang ikatlong baitang ng mga paaralang Elementarya ng Distro ng San Miguel . Convenient Sampling naman ang ginamit sa pagtukoy ng mga respondenteng mag-aaral at magulang. Natuklasan sa pag-aaral na ang preferensiyang wika ng mga respondenteng mag-aaral, guro at magulang para sa pagtuturo at pagkatuto ng asignaturang Mother Tongue ay wikang San Miguelnon. Naging suliranin nila ang paggamit ng wikang Cebuano/Binisaya bilang midyum  sa pagtuturo at pagkatuto ng asignaturang Mother Tongue dahil ito’y taliwas sa kanilang unang wika. Mula sa preferensiya at suliranin nabuo ang Modyul bilang angkop na kagamitang panturo sa Mother Tongue.  

References

Abare, Anatalia B. (2012). Ang Mother Tongue Language at K to 12. Department Of Education Schools Division of Nueva Eceija. Retrieved September 12, 2016 http://www.deped-ne.net/?

Badayos, Paquito B. (2011). Metodolohiya sa Pagtuturo ng Wika, mga Teorya, Simulain at Istratehiya. National Bookstore

Casaba, Maridel V. (2014). Mga Mabibisang Estratehiya sa Pagtuturo ng Mother Tongue sa Unang Baitang Ng Ikalawang Distrito ng San Miguel. Di-Nalathalang Tesis. Surigao del Sur State University, Main Campus, Tandag City

DepEd office of the secretary, PRESS RELEASE, www.deped.gov.ph

DepEd order 31 s. (2012): Policy Guidelines on the on the Implementation of Grades 1 to 12 of the K to 12 BEC “ Retrieved August 2, 2014 from www.deped.gov.ph

Enclosure No.1 to DepEd Order No. 74, s., 2009, it includes the Fundamental Requirements for strong Mother Tongue- Based Multilingual Education (MTB-MLE).

Lartec Jane K. et al. (2012).Ang Pagpapatupad ng MTB-MLE: Pagsipat sa Kaso ng Pilot School sa Probinsiya ng Benguet, Rehiyong Cordillera. Saint Louis University Graduate School, School of Teacher Education,Baguio City

Mena, Janet G. (2011). Foundations of Eearly Childhood Education, Teaching Children In a Diverse Setting. Fifth Edition. New York. Mc. Graw Hill Companies.

Nolasco, R. (2012). The Challenge of Mother Tongue-Based Multilingual Education in the Philippines. Paper presented at Saint Louis University, Baguio City.

Quijano, Y. S. 2011. The K to 12 Basic Education Program: Status Report and Updates [PowerPoint slides]. http://www2.pids.gov.ph/seminars/wp-content/ uploads/2011/10/K-12.pdf

Samarca, A. (2016). Estruktura ng Wikang Cantilangnun sa Surigao del Sur. Mindanao State University- Iligan Institute of Technology, Iligan City. Dissertasyon.

UNESCO (2003). Mother-Tongue Based Multilingual Education a Franework. Retrieved July 29, 2011 from http://unesco.org/education/educprog/sne

Walter, S & Dekker, D. (2008). The Lubuagan Mother Tongue Education Experiment: A Report of Comparative Test Result. Summer Institute of Linguistics: Philippines.
Published
2022-12-25